Λειτουργία λογιστηρίου και γραμματεία διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Seminar brochure

START:
October 17, 2024
DURATION:
44 hours

INSTRUCTORS:

Address

Live Online. Platform: Zoom   View map

Categories

Public Seminars

Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Σκοπός

Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στην συνεχή ανάγκη για βελτίωση της λειτουργίας μιας μικρομεσαία επιχείρησης και κατ’ επέκταση, η αποτελεσματική οργάνωση ενός γραφείου συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την μέγιστη παραγωγικότητα σε μια τέτοια θέση εργασίας. Το εντατικό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει ουσιαστικές και πρακτικές τεχνικές που θα σας επιτρέψουν να ανελιχθείτε στον χώρο εργασίας σας, και να διαφοροποιηθείτε από τους υπόλοιπους.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλο το φάσμα των καθημερινών εργασιών που προκύπτουν σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση αντικειμένων που αφορούν στην πλήρη γνώση τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ, εμπορική διαχείριση, τιμολόγηση, καταχώρηση και διαχείριση παραστατικών, πελατών – προμηθευτών, μισθοδοσία, περιοδικές πληρωμές φόρων, οργάνωση γραφείου, κλπ. Με λίγα λόγια, όλες τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου γραφείου και λογιστηρίου μικρομεσαίας επιχείρησης.

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει χρήση διάφορων διαδραστικών τεχνικών, όπως διάλεξη, συζήτηση, ομάδες εργασίας, μελέτες περίπτωσης και ερωτήσεις – απαντήσεις.

Συμμετέχοντες

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερους γραμματείς διοίκησης , Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, του Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα, προσωπικές βοηθούς που επιθυμούν να ανελιχθούν στην Διαχείριση Γραφείου και σε όσους θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό ή να εξεύρουν εργασία σε αυτό τον τομέα.

Θ.Ε.1 Γενικές αρχές λογιστικής

 • Χαρακτηριστικά, στόχοι και λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Λογιστική και νομικές μορφές επιχειρήσεων 9 Χρήστες λογιστικών πληροφοριών
 • Έννοιες ενεργητικού, παθητικού και ίδια κεφάλαια
 • Λογιστική εξίσωση
 • Κυκλοφορούνταν και μη κυκλοφορούνταν περιουσιακά στοιχεία
 • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Θ.Ε.2 Τήρηση βιβλίων διπλογραφικής μεθόδου

 • Ενημέρωση βιβλίων διπλογραφικής μεθόδου
 • Πρακτική άσκηση με πραγματικά παραστατικά
 • Καταχώρηση παγίων ενεργητικού 9 Ενημέρωση βιβλίων για αγορές εμπορευμάτων, αναλωσίμων, πωλήσεων και εσόδων, εισπράξεων, πληρωμών και απολήψεις
 • Υπολογισμός υπολοίπων και προετοιμασία ισοζυγίου
 • Κλείσιμο βιβλίων- Τέλος χρήσης
 • Ετοιμασία ισοζυγίου λογαριασμών
 • Ετοιμασία τελικών λογαριασμών
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 9 Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Θ.Ε.3 Κατηγορίες βιβλίων απλογραφικής μεθόδου, επεξήγηση περιεχομένου πραγματικών παραστατικώ

 • Υποδιαιρέσεις καθολικού
 • Βοηθητικά βιβλία
 • Βιβλία αγορών, πωλήσεων, επιστροφών 9 Βιβλίο ταμείου και μικρού ταμείου
 • Ημερολόγιο

Θ.Ε.4 Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών

 • Επεξήγηση τραπεζικής κατάστασης
 • Επεξήγηση διαφορών μεταξύ τραπεζικού υπολοίπου με λογιστικού υπολοίπου (εργασίες που διεκπεραιώθηκαν από την τράπεζα μετά το τέλος του λογιστικού μήνα και προκύπτουν διαφορές.)
 • Κατάσταση συμφιλίωσης τράπεζας

Θ.Ε.5 Βασικές αρχές και εγγραφές για ΦΠΑ

 • Αρχές Φόρου Προστιθέμενης αξίας 9 Ανάλυση συντελεστών ΦΠΑ
 • Φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
 • Δαπάνες επιχειρήσεων με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 9 Λογιστικές εγγραφές
 • Πότε προκύπτει υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ
 • Εγγραφή νομικού ή φυσικού προσώπου στο μητρώο του ΦΠΑ
 • Εγγραφή στο TAXISNET
 • Υποβολή / προβολή δηλώσεων ΦΠΑ 9 Πληρωμή ΦΠΑ

Θ.Ε.6 Χρήση λογιστικού προγράμματος (accounting software)

 • Άνοιγμα νέας εταιρείας
 • Άνοιγμα καινούργιου λογαριασμού
 • Καταχώρηση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών
 • Εκτυπώσεις/ετοιμασία στοιχείων για σκοπούς ελέγχου
 • Ετοιμασία καρτέλας πελάτη
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων

Θ.Ε.7 Έκδοση τιμολογίων και διαχείριση χρεωστών

 • Έκδοση τιμολογίων και αποστολή 9 Εκτύπωση καρτέλας πελάτη
 • Έκδοση απόδειξης είσπραξης
 • Διαχείριση είσπραξης χρεωστών

ανάλογα με το χρόνο πίστωσης τους.

Θ.Ε.8 – Διάφορα

 • Πληρωμή ετήσιου τέλους εταιρειών 9 Ετοιμασία εγγράφων προς τους ελεγκτές μιας επιχείρησης
  9 Διαδικασία απογραφής εμπορευμάτων 9 Τήρηση μητρώου περιουσιακών στοιχείων

Θ.Ε.9 – Μισθοδοσία

 • Μισθοδοσία μισθωτών- μισθωτές υπηρεσίες (Δελτίο μισθοδοσίας, Αποκοπές υπαλλήλων, Συνεισφορές εργοδότη)
 • Εισφορές στο Γενικό σχέδιο Υγείας 9 Ετοιμασία μηνιαίου/ετήσιου πιστοποιητικού αποδοχών Τ.Δ 63 9 Ετοιμασία και υποβολή δήλωσης εργοδότη Τ.Δ 7
 • Εγγραφή στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Πληρωμής συνεισφορών προς το ταμείο των κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Πληρωμή PAYE μέσω της υπηρεσίας JCC

Θ.Ε.10 Ετοιμασία και υποβολή προσωπικής φορολογικής δήλωσης

 • Φορολογικός κάτοικος Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Φορολογητέα και Εξαιρετέα Φορολογικά εισοδήματα
 • Αφαιρετέα έξοδα από Φορολογικά Εισοδήματα
 • Μη-Αφαιρετέα έξοδα από Φορολογικά Εισοδήματα
 • Ατομικές φορολογικές ελαφρύνσεις
 • Φορολογικοί συντελεστές
 • Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος και φόρου πληρωτέου
 • Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων Τ.Φ. 59
 • Εγγραφή νομικού ή φυσικού προσώπου στο φόρο εισοδήματος
 • Εγγραφή στο TAXISNET
 • Ετοιμασία και υποβολή προσωπικής φορολογίας

Θ.Ε.11 Αριάδνη

 • χρήστες του διαδικτύου (πολίτες, επιχειρήσεις, ιδρύματα, κ.λ.π.) μπορούν να συναλλάσσονται με την Κυβέρνηση και τη Δημόσια Υπηρεσία ηλεκτρονικά
 • εγγραφής (Registration), αναγνώρισης (Identification) και πιστοποίησης (Authentication) χρηστών
 • μετατροπής και διακίνησης δεδομένων και εγγράφων σε μορφή που να είναι κατανοητή από όλα τα συστήματα
 • εκτέλεσης συναλλαγών π.χ. με έφορο εταιρειών, κτηματολόγιο, τμήμα φορολογίας, τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων
 • πληρωμές μέσω διαδικτύου (on-line payments)

Βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτών

Ελένη Στυλιανίδου

Η Ελένη Στυλιανίδου είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ002326). Είναι επίσης μέλος του συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου (ICPAC) και Αγγλίας (ACCA). Η Ελένη ξεκίνησε την καριέρας της σαν λογιστής και ελεγκτής σε ελεγκτικό οίκο στην

Κύπρο το 1993 όπου παρέμεινε μέχρι το 2000. Παράλληλα διδάσκει στο Ινστιτούτου P.S. Institute of accountancy Ltd όπου τελικά ανάλαβε την διεύθυνση και την ιδιοκτησία του, καταφέρνοντας να το μετατρέψει ένα εδραιωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα (εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας) που ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά θέματα και προϊόντα λογιστικής και φορολογικής εκμάθησης (ADIT, ACCA, LCCI). Επιπλέον είναι εγκεκριμένη εκπαιδευτής ACCA με πάνω από 27 χρόνια εμπειρίας,

παρέχοντας επαγγελματικά μαθήματα σε μαθητές και ενήλικες, προετοιμάζοντας τους να περάσουν επαγγελματικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, έχει διδάξει φορολογικά και λογιστικά θέματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σαν εξωτερικός συνεργάτης για αρκετά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια παρέχει πολυεπιχειρησιακά και μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα λογιστικής και φορολογίας.

Σώτια Παπαγεωργίου


Η Σώτια Παπαγεωργίου κατέχει πτυχίο (BA HONS) στο Accounting and Finance από το πανεπιστήμιο του Brighton. Έχει εργαστεί σε ελεγκτικά γραφεία της Κύπρου τόσο με καθήκοντα λογιστή όσο και ελεγκτή. Ειδικεύτηκε στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων λογιστικής για ένα λογιστήριο. Παράλληλα από το 2014 παραδίδει μαθήματα λογιστικής σε μαθητές και ενήλικες με σκοπό να επιτύχουν σε διεθνείς εξετάσεις με αρκετές επιτυχίες. Από το 2018 συνεργάζεται με την ESOFT καθώς από την εξιδεικευμένη και μεγάλη εμπειρία της στο εν λόγω λογιστικό πρόγραμμα την κατέστησαν εγκεκριμένη εκπαιδευτή του ESOFT. Είναι εγκεκριμένη εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ (ΣΕΠ002831 ) και παραδίδει σεμινάρια πολύ επιχειρησιακά και μόνο επιχειρησιακά που αφορούν θέματα λογιστικής, εκπαίδευσης προσωπικού, βασικά θέματα ΦΠΑ και φορολογίας.

ACCA

Enhance your career with a prestigious qualification.

ADIT

Become an international tax practitioner.

DipIFR

Obtain a Diploma in IFRS!.

LCCI

The ideal start to your Accounting path.

Our Institute

Pantelis Stylianides Institute of Accountancy (Ps) is a long established private provider of professional accountancy courses in Cyprus. Our mission is to prepare and tutor the Accounting experts of tomorrow.

CONTACT

Email: [email protected]
Telephone: +357 22 871287 / Fax: +357 22 315516
Address: 20 Piraeus Street, Strovolos, 2023 Nicosia, Cyprus

TOP